Pytanie: „Co oznacza imię Jezusa? Co oznacza imię Jezusa?”
Odpowiedź: Jeśli kiedykolwiek jakieś imię miało znaczenie, to jest to imię Jezusa. Pismo Święte mówi, że Jezus otrzymał „imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano, tak w niebie, jak i na ziemi, i pod ziemią” (List do Filipian 2:9-10). Dlaczego imię naszego Pana jest tak potężne? Co oznacza imię Jezus? Imię Jezus, które zostało zwiastowane Józefowi i Marii przez aniołów (Ewangelia wg św. Mateusza 1:21; Ewangelia wg św. Łukasza 1:31), oznacza „Jahwe zbawia” lub „Jahwe jest zbawieniem”. Przetłumaczone z hebrajskiego i aramejskiego, imię to Yeshua. Słowo to jest połączeniem Ya, skrótu od Yahweh, imienia Boga Izraela (Exodus 3:14) i czasownika yasha, oznaczającego „ratować”, „dostarczać” lub „zbawiać”.
Imię Jezus było dość popularne w Judei pierwszego wieku. Z tego powodu nasz Pan był często nazywany „Jezusem z Nazaretu”, odróżniając go od jego miejsca urodzenia, miasta Nazaret w Galilei (Mateusza 21:11, Marka 1:24, Łukasza 18:37, Jana 1:45, Jana 19:19, Dzieje Apostolskie 2:22). Pomimo swojej powszechności, imię Jezus jest bardzo znaczące. Jezus został posłany przez Boga w konkretnym celu, a Jego osobiste imię świadczy o tej misji. Tak jak Yeshua/Joshua w Starym Testamencie poprowadził swój lud do zwycięstwa nad Kananejczykami, tak Yeshua/Jesus w Nowym Testamencie poprowadził swój lud do zwycięstwa nad grzechem i ich duchowymi wrogami.
Galatów 4:4-5 mówi: „A gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy mogli otrzymać przybranie za synów”. Bóg posłał Jezusa, aby nas zbawił (J 3:17). Znaczenie imienia Jezusa – „Jahwe zbawia” – ujawnia Jego misję (zbawić i wyzwolić) i Jego tożsamość jako Zbawiciela świata. Jednocześnie, powszechność imienia Jezusa podkreśla Jego człowieczeństwo i pokorę. Syn Boży ogołocił się ze swej chwały, aby stać się pokornym człowiekiem (Flp 2:6-8).
Imię Jezus jest ważne ze względu na jego znaczenie i na to, kogo reprezentuje. W osobie Jezusa Chrystusa jest moc i władza, i oczywiście, osoba jest określona przez imię. Bardziej niż z innymi imionami, kojarzymy imię Jezusa z Jego wyróżniającym się charakterem, Jego jakością i Jego dziełem, jak widać w następujących prawdach biblijnych:
Zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa: „Ten Jezus jest kamieniem, który został odrzucony przez was budowniczych, który stał się głową narożnika. I w nikim innym nie ma zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,11-12; zob. także J 14,6; 20,31; Dz 2,21; Joel 2,32; 1 Kor 6,11; 1 J 2,12).
Przebaczenie grzechów otrzymuje się w imię Jezusa: „O Nim świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje przebaczenie grzechów przez Jego imię” (Dz 10,43; zob. też Dz 22,16).
Wierzący są chrzczeni w imię Jezusa: „Piotr rzekł do nich: 'Nawróćcie się i ochrzcijcie się każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego'” (Dz 2:38; zob. też Mt 28:19; Dz 8:12,15-16; 10:48; 19:5).
Uzdrowienia i cuda były dokonywane w imię Jezusa: „A przez wiarę w Jego imię, temu człowiekowi, którego widzicie i znacie, On ustanowił swoje imię; a wiara, która jest przez Niego, dała to całkowite uzdrowienie temu człowiekowi w obecności was wszystkich” (Dzieje 3:16; zobacz też wersety 6-8 i Dzieje 4:30).W sumie Jezus czyni zaszczyt swojemu imieniu. Imię Jezus przypomina nam o mocy, obecności i celu zmartwychwstałego Chrystusa. Zapewnia nas, że łaskawym zamiarem Boga jest zbawienie nas. Nasz Pan Jezus przyniósł Boga do ludzkości, a teraz przynosi ludzi do Boga przez zbawienie, które nabył. W Biblii, kiedy ludzie mówili lub działali w imieniu Jezusa, czynili to jako przedstawiciele Pana z Jego autorytetem. Samo życie wierzącego ma być przeżywane w imię Jezusa (Kol 3:17) i w ten sposób przynosić chwałę Bogu: „aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, dzięki łasce Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa” (2 Tesaloniczan 1:12).
Angielski

Powrót do strony głównej w języku angielskim
Co oznacza imię Jezusa? Co oznacza imię Jezusa?

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

lg