Co je to operativní leasing?

Účtování operativního leasingu se zabývá zachycením majetku pronajatého podnikem na základě smlouvy o operativním leasingu.

Operativní leasing je smlouva mezi nájemcem (obvykle podnikem) o pronájmu majetku od pronajímatele (obvykle finanční společnosti nebo společnosti poskytující leasing zařízení). Pronajímatel je vlastníkem aktiva a nájemce si aktivum pronajímá za pravidelnou platbu nájemného. Nájemce aktivum nikdy nevlastní a na konci doby nájmu vrací aktivum pronajímateli.

Při operativním leasingu zůstávají vlastnická práva a rizika pronajímateli. Pro účely účetnictví se nájemné jednoduše považuje za provozní náklady ve výkazu zisku a ztráty na rovnoměrném základě.

Operativní leasing je obvykle krátkodobý a doba nájmu obvykle trvá jen malou část doby použitelnosti majetku. Pronajímatel očekává, že na konci smlouvy o operativním leasingu bude mít aktivum zůstatkovou hodnotu. Platby nájemného nepokrývají plnou pořizovací cenu aktiva a mohou zahrnovat i další služby, např. údržbu zařízení.

Příklad účtování operativního leasingu

Předpokládejme, že podnik uzavře smlouvu o operativním leasingu aktiva a zaváže se platit nájemné ve výši 3 000 Kč po dobu šesti měsíců.

Podnik vykazuje nájemné rovnoměrně po dobu trvání leasingu. V tomto příkladu je výpočet nákladů na nájemné za každý měsíc následující.

Rent per month = Total rental expense / Term in monthsRent per month = 3,000 / 6 = 500

Záznamy do účetního deníku o operativním leasingu

Podnik dokončí účetní zápisy o operativním leasingu tak, že zaúčtuje platby nájemného jako provozní náklady.

.

Účtování operativního leasingu – zaúčtování plateb nájemného
Účet Debet Kredit
Výdaje na nájemné 500
Kasa 500
Celkem 500 500

V účetním deníku operativního leasingu je uvedeno snížení aktiva peněžních prostředků v důsledku platby nájemného za operativní leasing.

Shrnem lze říci, že účtování operativního leasingu spočívá pouze v rovnoměrném zaúčtování nájemného do provozních nákladů. To je na rozdíl od složitějšího procesu účtování kapitálového leasingu.

Posledně upraveno 8. ledna 2020 Michaelem Brownem

.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg