Případy rozvodu a rozchodu mohou být zpočátku komplikované. Pokud se však jedná o děti, mohou zahrnovat řešení sporů o péči (kdo je hlavním pečovatelem), návštěvy (jak často a za jakých konkrétních podmínek bude rodič, který dítě nemá v péči, dítě vídat) a výživné (finanční pomoc při výchově dítěte). To platí i v případě, že rodiče dítěte nejsou sezdáni.

Pokud byli oba rodiče dítěte právně ustanoveni, budou spory pravděpodobně řešeny stejným způsobem, jako kdyby rodiče byli právně sezdáni. Narodí-li se dítě svobodné matce, je matce automaticky přiznána výlučná péče.

Otec nemá bez soudního rozhodnutí právní nárok na to, aby se se svým dítětem stýkal. Z právního hlediska neexistuje domněnka otcovství; to znamená, že u nesezdaných otců se standardně nepředpokládá, že jsou biologicky spřízněni se svými dětmi.

Tento typ situace může zabránit tomu, aby otci bylo přiznáno právo na návštěvu nebo péče o dítě. Tato situace se může nesezdaným otcům zpočátku zdát nespravedlivá. Tento systém však také brání neprovdaným matkám vymáhat výživné od otce dítěte. Bylo by to nespravedlivé, pokud nebylo určeno otcovství a otec sám nemá žádná práva.

Pro otce, který touží po návštěvách nebo péči o dítě, je tedy nejlepším postupem nejprve určení otcovství. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je být přítomen narození dítěte a pomoci matce vyplnit rodný list. Dalším způsobem určení otcovství je vyplnění formuláře Dobrovolné uznání otcovství.

Co se stane, když dojde k bitvě o péči o dítě mezi nesezdanými rodiči?

Každý stát řeší případy péče o dítě nesezdaných rodičů jinak. Soudy mnoha států nařídí, aby si oba rodiče ponechali dítě v zákonné péči nebo ve společné péči. Jiné státy přiznají společnou péči pod podmínkou, že jeden z rodičů bude považován za hlavního opatrovníka.

Další státy přiznávají jednomu rodiči „primární fyzickou péči“, zatímco druhému rodiči přiznávají „přiměřené právo na návštěvy“. Je velmi neobvyklé, že jednomu z rodičů nejsou práva na návštěvy přiznána vůbec. K této situaci obvykle dochází pouze tehdy, pokud má soud pádný důvod domnívat se, že by styk s rodičem, který nemá dítě v péči, byl pro blaho dítěte škodlivý.

Pokud matka popírá tvrzení o otcovství, může otec podat k soudu pro rodinné právo návrh na určení svého otcovství. Případně se může obrátit na státní orgán, například na oddělení pro vymáhání výživného na děti.

Jakmile je otcovství definitivně určeno, má nesezdaný otec ke svému dítěti všechna práva jako otec ženatý. U nesezdaných párů, které spolu žijí, to obvykle není problém, avšak u těch, kteří spolu nežijí, bude muset otec požádat soud o určení svých otcovských práv.

Je důležité, aby se rodiče snažili zůstat přátelští a ochotní ke kompromisu, aby se vyhnuli zdlouhavým soudním sporům. Měli by se pokusit vypracovat rozumnou a přijatelnou dohodu o péči, kterou soud pravděpodobně schválí. Je to v nejlepším zájmu dítěte, což je nejdůležitější faktor při určování úpravy péče.

Jaké faktory soudy zohledňují při určování práva na péči nebo návštěvy?

Nejdůležitější věcí, kterou soud zohledňuje při určování práva na péči a návštěvy, je nejlepší zájem dítěte. V ideálním případě to zahrnuje čas strávený s každým z rodičů a zapojení každého z rodičů do výchovy dítěte. Soudy nerady zbavují rodiče jejich práv, pokud to nepovažují za nezbytně nutné. Mezi další faktory patří:

  • Finanční situace každého z rodičů: Zda se mohou o dítě řádně starat ve finančním smyslu;
  • Bydliště rodičů: Zda si dítě vytvořilo silné vazby k místní komunitě a škole; nebo
  • Morální charakter každého z rodičů: Zda se rodiče chovají k dítěti s láskou a úctou a poskytují dítěti bezpečné a stabilní prostředí atd.

Jaké jsou další problémy nesezdaných rodičů?“

Rodiče, kteří spolu žijí, ale nejsou sezdáni, mohou čelit některým jedinečným problémům, z nichž největším je určení otcovství. K některým dalším otázkám patří rodičovská práva na místech, jako jsou školy a zdravotnická zařízení, volba příjmení pro dítě a uplatnění dítěte jako vyživované osoby ve svých daních.

Sezdané rodičovské páry se musí rozhodnout, který z rodičů bude dítě uplatňovat ve svých daních, protože to může pouze jeden z rodičů. Dále platí, že pokud jeden z rodičů pobírá výživné na dítě, nemůže toto výživné uplatnit jako příjem a rodič, který výživné platí, si nemůže toto výživné odečíst z daní.

Jestliže jste nesezdaným rodičem dítěte (vychováváte například dítě svého partnera), nemusíte mít žádná zákonná práva na rozhodování o dítěti. Přednost mají zákonní rodiče a nejlepším postupem je dítě adoptovat.

Další otázkou je výživné na dítě. Rodič, který má dítě v péči, má právo na finanční podporu od rodiče, který dítě v péči nemá, aby mohl řádně pečovat o společné dítě. To platí i v případě, že rodiče nejsou sezdáni. Pokud však nevlastní rodič dítě osvojí, je druhý biologický rodič tohoto požadavku zproštěn.

Pokud nesezdaní rodiče žijí v různých státech, rozhodnutí o péči o dítě je stále založeno na standardu nejlepšího zájmu dítěte. Podle zákona o jednotné příslušnosti a výkonu péče o dítě (Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act, UCCJEA) je ve věcech péče o dítě příslušný soud domovského státu dítěte. Pokud dítě žije v jiném státě po dobu šesti měsíců nebo měsíců, domovský stát již není příslušný.

Potřebuji jako nesezdaný rodič pro pomoc s péčí o dítě advokáta?“

Péče o dítě může být komplikovaná, ale skutečnost, že rodiče nejsou sezdáni, věci obvykle ještě více komplikuje. Znalý a kvalifikovaný právník zabývající se péčí o děti vám může pomoci se v tomto procesu zorientovat. Bude vás také informovat o vašich právech a v případě potřeby vás bude zastupovat u soudu. Zvláště důležité je vyhledat pomoc advokáta pro poradenství v otázkách mezistátní péče o děti.

.

admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

lg