Kérdés: “Mit jelent Jézus neve? Mit jelent Jézus neve?”
Válasz: Ha valaha egy névnek jelentősége volt, akkor az Jézus neve. A Szentírás szerint Jézus “olyan nevet kapott, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, ami az égben van, ami a földön van és ami a föld alatt van” (Filippi 2:9-10). Miért olyan hatalmas a mi Urunk neve? Mit jelent Jézus neve?
A Jézus név, amelyet angyalok hirdettek Józsefnek és Máriának (Máté 1:21; Lukács 1:31), azt jelenti: “az Úr üdvözít” vagy “az Úr az üdvösség”. Héber és arámi nyelvről lefordítva a neve Jeshua. Ez a szó a Ya, a Jahve, Izrael Istenének neve (2Mózes 3:14) és a yasha ige kombinációja, amelynek jelentése “megmenteni”, “megszabadítani” vagy “megmenteni”.
A Jézus név igen népszerű volt az első századi Júdeában. Ezért Urunkat gyakran nevezték “Názáreti Jézusnak”, megkülönböztetve őt szülőhelyétől, a galileai Názáret városától (Máté 21:11, Márk 1:24, Lukács 18:37, János 1:45, János 19:19, ApCsel 2:22). Gyakorisága ellenére a Jézus név nagyon jelentős. Jézust Isten egy meghatározott céllal küldte, és az Ő személyes neve tanúskodik erről a küldetésről. Ahogyan az Ószövetségben a Jeshua/Jósua győzelemre vezette népét a kánaániták felett, az Újszövetségben a Jeshua/Jézus győzelemre vezette népét a bűn és szellemi ellenségeik felett.
A Galata 4:4-5 szerint: “Amikor pedig elérkezett az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született, aki a törvény alatt született, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak, hogy fiúi örökbefogadást nyerjünk”. Isten elküldte Jézust, hogy megmentsen minket (János 3:17). Jézus nevének jelentése – “Jahve megment” – feltárja küldetését (megmenteni és megszabadítani) és identitását a világ Megváltójaként. Ugyanakkor Jézus nevének közönséges volta hangsúlyozza emberségét és alázatosságát. Isten Fia kiüresítette dicsőségét, hogy alázatos emberré váljon (Filippi 2:6-8).
A Jézus név fontos a jelentése miatt, és azért, hogy kit képvisel. Jézus Krisztus személyében hatalom és tekintély van, és természetesen a személyt a név jelöli. Más neveknél jobban társítjuk Jézus nevét az Ő megkülönböztető jellemével, tulajdonságával és munkájával, amint azt a következő bibliai igazságok mutatják:
A megváltás egyedül Jézus nevében van: “Ez a Jézus az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és amely a sarok fejévé lett. És nincs másban üdvösség; mert nincs más név az ég alatt az emberek között, amely által üdvözülnünk kellene” (ApCsel 4:11-12; lásd még János 14:6; 20:31; ApCsel 2:21; Jóel 2:32; 1Kor 6:11; 1János 2:12).
A bűnök bocsánatát Jézus nevében kapjuk: “Róla tanúskodik minden próféta, hogy mindenki, aki hisz benne, bűnbocsánatot nyer az ő neve által” (ApCsel 10:43; lásd még ApCsel 22:16).
A hívők megkeresztelkednek Jézus nevében: “Péter így szólt hozzájuk: “Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát”” (ApCsel 2:38; lásd még Máté 28:19; ApCsel 8:12,15-16; 10:48; 19:5).
Jézus nevében gyógyulások és csodák történtek: “És az Ő nevében való hit által ennek az embernek, akit láttok és ismertek, megalapozta az Ő nevét, és az Ő általa való hit adta ezt a teljes gyógyulást ennek az embernek mindnyájatok jelenlétében” (ApCsel 3:16; lásd még a 6-8. verseket és az ApCsel 4:30-at).
Jézus arra tanítja a hívőket, hogy az Ő nevében imádkozzanak; vagyis az Ő hatalmában imádkozzanak olyan imát, amilyet Ő imádkozna: “És amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, azt megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha bármit kértek az én nevemben, megteszem.” (János 14:13-14; lásd még János 15:16; 16:23-24).
Mindent egybevetve, Jézus becsületére válik a nevének. Jézus neve a feltámadt Krisztus erejére, jelenlétére és céljára emlékeztet bennünket. Biztosít minket arról, hogy Isten kegyelmes szándéka az, hogy megmentsen minket. A mi Urunk Jézus elhozta Istent az emberiségnek, és most az általa megvásárolt üdvösségen keresztül elhozza az embereket Istenhez. A Bibliában, amikor az emberek Jézus nevében beszéltek vagy cselekedtek, akkor azt az Úr képviselőiként, az Ő hatalmával tették. A hívő ember egész élete Jézus nevében kell, hogy éljen (Kolossé 3:17), és így dicsőséget szerezzen Istennek: “hogy a mi Urunk Jézus Krisztus neve megdicsőüljön bennetek, és ti őbenne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelme által” (2Thesszalonika 1:12).
English

Return to English home page
Mit jelent Jézus neve? Mit jelent Jézus neve? Mit jelent Jézus neve?

admin

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

lg