Koffein är det mest konsumerade psykoaktiva ämnet i världen. Det finns lätt tillgängligt i kaffe och andra livsmedel och drycker och används för att lindra sömnighet, förbättra prestationen och behandla apné hos för tidigt födda barn. I denna översikt undersöks systematiskt bevis från epidemiologiska studier och randomiserade kontrollerade prövningar om kaffe och koffein har skadliga effekter på sömnen. Koffein förlängde vanligtvis sömnlatensiteten, minskade den totala sömntiden och sömneffektiviteten samt försämrade den upplevda sömnkvaliteten. Långsam vågsömn och elektroencefalografisk (EEG) långsamvågsaktivitet minskade vanligen, medan stadium 1, vakenhet och väckningar ökade. Dose- och tidsresponssamband fastställdes. Sömnen hos äldre vuxna kan vara mer känslig för koffein jämfört med yngre vuxna. Utpräglade individuella skillnader finns också hos unga människor, och genom genetiska studier isolerades funktionella polymorfismer av gener som är involverade i adenosinneurotransmission och metabolism och som bidrar till individuell känslighet för sömnstörningar orsakade av koffein. De flesta studierna genomfördes på manliga vuxna i västerländska länder, vilket begränsar resultatens generaliserbarhet. Med tanke på betydelsen av god sömn för den allmänna hälsan och funktionsförmågan är longitudinella undersökningar som syftar till att fastställa eventuella orsakssamband mellan kaffe- och koffeininducerade förändringar av sömnkvaliteten och hälsoutvecklingen motiverade.

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

lg