Verschillende woorden worden gebruikt om verschillende waarheden van het evangelie te illustreren. Het woord rechtvaardiging komt uit een wet-rechtbank setting, en verlossing komt uit een financiële setting. Maar verlossing houdt veel meer in dan deze woorden kunnen overbrengen. De Schrift gebruikt ook verschillende andere termen. In deze studie zullen we enkele van de andere woorden onderzoeken die onze relatie met God en Christus beschrijven.

1. Voordat wij geloof hadden in Jezus Christus, waren wij vervreemd van God, afgesneden van Hem. Of wij nu zo over onszelf dachten of niet, wij waren zijn vijanden (Kolossenzen 1:21). Maar nu, als gevolg van Jezus Christus, wat zijn wij? Vers 22. Hoe is deze vrede tot stand gekomen? Vers 20.

Commentaar: Verzoening is een relatieterm. Het is een ander woord-beeld voor het evangelie, omdat verzoening betekent: vrede sluiten tussen mensen die vroeger vijanden waren. Het evangelie vertelt ons dat wij, die eens vijanden van God waren, nu op goede voet met Hem staan. Wij zijn meer dan vrienden – wij zijn geliefd als kinderen en erfgenamen. Het woord verzoening helpt ons duidelijk te maken dat wij vroeger Gods vijanden waren, en nu door Jezus Christus in het reine zijn gebracht.

2. Hoe is onze verzoening tot stand gekomen? Romeinen 5:8, 10-11. Betekent deze verzoening dat onze zonden niet tegen ons worden gerekend? 2 Korinthiërs 5:18-19. Bevat de boodschap van het evangelie, het goede nieuws dat wij prediken, dit concept? Verzen 19-20. Hoe is verzoening mogelijk? Vers 21; Efeziërs 2:16.

Commentaar: God maakte Jezus, die zondeloos was, om zonde te zijn namens ons. Zoals Paulus elders uitlegt, stierf Jezus voor ons. Hij was het volmaakte zondoffer, en het resultaat is dat wij in Hem “de gerechtigheid van God” zouden worden. Dit is verbazingwekkend nieuws: Zondaars kunnen Gods gerechtigheid worden door Jezus Christus. De dood van Jezus aan het kruis maakte het mogelijk dat onze zonden werden vergeven, dat wij vrede met God kregen, dat wij bij Hem rechtvaardig werden gerekend en in een juiste relatie met Hem kwamen te staan.

3. Welke familiemetafoor gebruikt Paulus om onze nieuwe relatie met God te beschrijven? Romeinen 8:15; Galaten 4:5-6. Wat zijn de implicaties van deze status? Romeinen 8:17; Galaten 3:29; 4:7.

Commentaar: In Romeinen 8:15 betekent het Griekse woord voor “zoonschap”, dat in sommige vertalingen voorkomt, adoptie. Het beeld is dat God ons heeft uitverkoren om in zijn gezin te zijn, ook al hadden we geen recht om daar te zijn. Er zijn hier twee gedachten: 1) God heeft ons uitverkoren en 2) wij krijgen een erfenis van Hem. In de oude wereld adopteerden rijke mensen die zelf geen kinderen hadden, mensen (soms volwassenen) om hun erfgenamen te zijn. Paulus zegt dat God ons als zijn kinderen heeft uitgekozen om zijn erfgenamen te zijn, zodat wij met hem zullen delen in alle goedheid van het heelal.

Wanneer wij in Christus zijn, wanneer wij ons met hem vereenzelvigen, wanneer ons leven in hem verborgen is, dan delen wij in zijn rechten als Zoon. Wij hebben alle wettelijke rechten van kinderen, en wij zijn erfgenamen met Christus van alle dingen (Hebreeën 2:6-11). Normaal erven kinderen pas eigendom als de ouder sterft. Maar dit is niet mogelijk bij God, dus de analogie schiet op dit punt tekort. In de verlossing is de waarheid andersom: het zijn de kinderen die moeten sterven voordat zij het eigendom kunnen erven! De oude ik moet sterven, en de nieuwe mens moet in Christus geschapen worden. Door het geloof zijn wij met Christus verenigd. Wij delen in zijn dood (Romeinen 6:3-4) en zullen ook delen in zijn opstanding tot het eeuwige leven (Romeinen 6:5; Efeziërs 2:5-6; 2 Timoteüs 2:11).

Het woord adoptie wijst ons op het feit dat wij een grote erfenis hebben. Het herinnert ons er ook aan dat God ons heeft uitverkoren, geselecteerd, verkozen voor zijn doel. Wij zijn “apart gezet voor heilig gebruik” – de betekenis van het woord geheiligd. Wij zijn “heiligen” – de betekenis van het woord heiligen. Door wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en in ons doet, zijn onze levens anders, op een nieuwe manier beschreven. Paulus zegt: “Als iemand in Christus is, is de nieuwe schepping gekomen; het oude is voorbij, het nieuwe is er!” (2 Korintiërs 5:17).

Laten we nu eens kijken naar nog een woord-beeld van hoe nieuw ons leven is in Christus.

4. Een ander bijbels beeld van onze relatie tot God is niet als geadopteerde kinderen, maar als directe afstammelingen, kinderen geboren in het huisgezin van God. Beschreef Jezus onze behoefte aan een nieuwe geboorte? Johannes 3:3-8. Heeft God ons nu die nieuwe geboorte gegeven? 1 Petrus 1:3. Hoe geeft God ons deze nieuwe start in het leven? 1 Petrus 1:23; Jakobus 1:18; Titus 3:5.

5. Worden zij die Christus aannemen uit God geboren? Johannes 1:12-13; 1 Johannes 5:1. Zijn wij Zijn kinderen? 1 Johannes 3:1-2. Benadrukt Johannes dat iemand die uit God geboren is, de zonde moet verzaken en een nieuwe manier van leven moet leiden? 1 Johannes 2:29; 3:9-10; 4:7; 5:4, 18.

Commentaar: In deze verzen wordt het Griekse woord gennao gebruikt, dat gewoonlijk verwijst naar de geboorte van een kind. In een paar verzen heeft het de meer algemene betekenis van “voortbrengen”. Hier zijn enkele verzen waar het woord duidelijk de geboorte van een baby betekent: Mattheüs 2:1, 4; Lukas 1:57; Johannes 16:21; Romeinen 9:11; Hebreeën 11:23.

In Jakobus 1:18 wordt een ander Grieks woord gebruikt, apokueo, dat komt van apo, dat “van” betekent, en kueo, dat “opgezwollen zijn” of “zwanger zijn” betekent. Apokueo betekent iets krijgen van een zwangerschap – baren, voortbrengen. Jakobus 1:18 zegt dat God “verkoos ons te baren door het woord der waarheid”. Door het evangelie heeft God ons een tweede geboorte gegeven, een geestelijke geboorte.

Jezus, Johannes, Petrus en Jakobus gebruiken dezelfde analogie: dat christenen opnieuw geboren worden, met een nieuwe start in het leven, met een familie-achtige relatie met God, waarin we God de liefkozende term Abba noemen. De Schrift beschrijft christenen als baby’s en kinderen (1 Korintiërs 3:1-2; Hebreeën 5:12-14). Kort nadat Petrus ons vertelt dat we opnieuw geboren zijn (1 Petrus 1:23), zegt hij ons dat we net zo reikhalzend naar melk moeten verlangen als een pasgeboren baby (1 Petrus 2:2).

We moeten een nieuwe bron van leven en een nieuwe manier van leven hebben. De nadruk ligt op nieuwheid – onze nieuwe natuur als kinderen van God. Ons nieuwe leven wordt bekrachtigd en geleid door de Heilige Geest.

We hebben verschillende bijbelse woorden onderzocht die onze relatie met God beschrijven. Maar fysieke dingen kunnen slechts gedeeltelijk geestelijke waarheden beschrijven. De geestelijke betekenis van verlossing is diepgaander dan kan worden gevat in juridische terminologie, financiële ideeën, of vriendschap of familie termen. Al deze termen beschrijven iets waars over het goede nieuws dat we in Jezus Christus hebben, maar de volledige waarheid is beter dan elk van deze termen kan overbrengen. Het eeuwige leven met een volmaakt goede God zal beter zijn dan wij op dit moment kunnen beschrijven.

Er wordt wel eens gezegd dat het christendom geen religie is – het is een relatie. In de sociologie wordt het christendom correct geclassificeerd als een religie. Als mensen zeggen dat het christendom geen godsdienst is, dan bedoelen ze daarmee dat ons geloof niet slechts een lijst is van dingen die we voor God doen, niet een reeks rituelen, niet een reeks gedragingen – het is een interactieve relatie met God. Hij heeft niet alleen een relatie met de mensheid als geheel, maar met ieder mens.

God wil dat wij bepaalde dingen doen en bepaald gedrag vertonen, maar het grootste gebod van allemaal is God liefhebben met heel ons wezen (Mattheüs 22:37-38). Liefde is een relatie-woord; onze relatie met God moet gekenmerkt worden door liefde. Hij heeft ons zijn liefde voor ons al getoond; wij moeten reageren met liefde voor Hem. Onze gehoorzaamheid en ons gedrag moeten gemotiveerd worden door liefde. Wij moeten God zoeken en naar Hem verlangen; wij moeten gretig zijn om Zijn wil te doen. God wil geen aarzelende gehoorzaamheid (misschien gemotiveerd door angst), maar een gewillig verlangen om meer en meer op zijn Zoon te gaan lijken. Een eeuwigheid met God, in zijn koninkrijk en familie, zal alleen een zegen zijn als we er plezier in hebben bij God te zijn.

De Schrift beschrijft een interactieve relatie met God. Hij heeft een persoonlijke zorg voor elk van zijn kinderen, vertelt hen van zijn liefde, en leidt hen in wat hij wil dat ze doen. In antwoord op God, hebben wij Hem lief en spreken tot Hem in gebed, en in dankbaarheid, willen wij Hem behagen. Hij antwoordt op ons, en wij antwoorden op Hem. Het is een persoonlijke en interactieve relatie voor ieder van ons.

De intimiteit van deze relatie blijkt verder uit het feit dat God in ons woont (soms uitgedrukt als de Vader die in ons woont, soms als de Zoon die in ons woont en soms als de Heilige Geest die in ons woont). Wanneer wij Christus aanvaarden als onze Verlosser, leeft zijn Geest in ons. Of we het nu met deze woorden zeggen of niet, we nodigen God uit om Heer van ons leven te zijn, om een relatie op te bouwen die eeuwig zal duren.

Eeuwig leven houdt in God kennen en Jezus Christus kennen (Johannes 17:3). Iemand “kennen” betekent meer dan iets over hem weten – het is een relatiebegrip. Geloof is ook een relatiebegrip, omdat het niet alleen geloof inhoudt, maar ook vertrouwen. Onze relatie met Christus is niet slechts een dienaar-meester relatie, maar een vriendschap (Johannes 15:15). God is onze Vader, en Jezus Christus is onze Broeder. De liefde van Christus voor zijn volk wordt vergeleken met de liefde van een man voor zijn vrouw (2 Korintiërs 11:2; Efeziërs 5:21-33). Deze analogieën tonen aan dat God een hechte relatie met ons wil – een kameraadschap hechter dan het beste huwelijk, hechter dan de beste vriendschap, hechter dan de beste ouder-kind relatie.

Iedereen, christen of niet, heeft op de een of andere manier een relatie met God. Sommige mensen zijn als slaven die van de meester zijn weggelopen, sommigen zijn als kinderen die van huis zijn weggelopen. Sommigen proberen te doen alsof God niet bestaat; anderen nemen Hem openlijk kwalijk. Voor hen wordt de relatie gekarakteriseerd door het woord vijanden. Het goede nieuws is dat God niet wil dat wij vijanden blijven – Hij wil dat wij zijn kinderen worden, zijn vrienden, die Hem innig liefhebben. Hij wil dat zo graag, dat hij zijn Zoon heeft gezonden om voor ons te sterven, om ons met zichzelf te verzoenen en ons een nieuwe start in het leven te geven, waarin wij God hebben uitgenodigd om ons te leiden en opnieuw vorm te geven aan wat wij zijn, zodat wij steeds meer op hem gaan lijken, beter voorbereid om voor eeuwig en altijd met vreugde met hem in zijn koninkrijk te leven. Dit is het goede nieuws van het koninkrijk van God, het evangelie van Jezus Christus, de boodschap van verlossing.

Auteur: Michael Morrison

Help ons meer inhoud als deze te bieden door vandaag te geven

Doneer

admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

lg